محاسبه هوشمند حقوق ماه اخیر کارمندان

برای محاسبه هوشمند حقوق ماه اخیر کارمند، از لیست زیر کارمند مورد نظر انتخاب کنید.