محاسبه هوشمند حقوق ماه اخیر کارمند سپیده خانی
نام و نام خانوادگی : سپیده خانی
پرداخت ها
حقوق پایه 0 IRR
اضافه کاری 0 IRR
فیش حقوقی دی ماه 1398
کسورات
تاخیر 0 IRR
سمت : حسابدار واحد فنی
تسهیلات
جمع کل پرداختی ها : 0 IRR
جمع کل کسورات : 0 IRR
جمع کل تسهیلات : 0 IRR

خالص پرداختی به کارمند : 0 IRR