نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴٬۴۶۸ مورد.
نام برنامهمدت زمانعنوان پنجرهزمان
mmc (mmc)43 ثانیهComputer Management1395/06/25 10:47:05
wmplayer (wmplayer)18 ثانیهWindows Media Player - Windows Media Player 1395/06/25 10:46:50
taskmgr (Taskmgr)14 ثانیهTask Manager1395/06/25 10:46:36
waterfox (waterfox)2 ثانیهcPanel X - File Manager - Waterfox1395/06/25 10:31:53
telegram (Telegram)4 دقیقه و 20 ثانیهTelegram1395/06/25 10:31:01
phpstorm (PhpStorm)5 دقیقه و 44 ثانیهKarmandControl - [C:\\xampp\\htdocs\\KarmandControl] - ...\\controllers\\KarmandControlControl1395/06/25 10:30:01
wmplayer (wmplayer)8 ثانیهWindows Media Player1395/06/25 10:24:27
phpstorm (PhpStorm)4 دقیقه و 38 ثانیهkcn - [C:\\xampp\\htdocs\\kcn] - ...\\core\\frontend\\views\\license\\buy.php - PhpStorm 2016.11395/06/25 10:22:22
notepad++ (notepad++)9 ثانیهC:\\Windows\\System32\\drivers\\etc\\hosts - Notepad++1395/06/25 10:19:59
explorer (explorer)1 دقیقه و 21 ثانیهtele - Search Results in _users_data1395/06/25 10:11:53
telegram (Telegram)7 دقیقه و 44 ثانیهTelegram1395/06/25 10:07:49
notepad++ (notepad++)11 ثانیهC:\\xampp\\htdocs\\kcn\\core\\frontend\\runtime\\logs\\app.log - Notepad++1395/06/25 10:06:49
snippingtool (SnippingTool)20 ثانیهSnipping Tool1395/06/25 09:55:24
explorer (explorer)29 ثانیهreza1395/06/25 09:53:53
telegram (Telegram)5 دقیقه و 22 ثانیهTelegram (1)1395/06/25 09:48:03
wmplayer (wmplayer)17 ثانیهWindows Media Player - Windows Media Player 1395/06/25 09:47:56
waterfox (waterfox)2 دقیقه و 2 ثانیهدروازه پرداخت اينترنتي به پرداخت ملت - Waterfox1395/06/25 09:47:43
phpstorm (PhpStorm)6 دقیقه و 44 ثانیهsfp - [C:\\xampp\\htdocs\\sfp] - ...\\controllers\\SfpgController.php - PhpStorm 2016.11395/06/25 09:46:49
explorer (explorer)21 ثانیهnew1395/06/25 09:45:56
phpstorm (PhpStorm)5 دقیقه و 47 ثانیهkcn - [C:\\xampp\\htdocs\\kcn] - ...\\core\\frontend\\controllers\\LicenseController.php - PhpSt1395/06/25 09:32:03