نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۴٬۴۶۸ مورد.
نام برنامهمدت زمانعنوان پنجرهزمان
wmplayer (wmplayer)14 ثانیهWindows Media Player1395/06/24 09:28:00
explorer (explorer)15 ثانیهThis PC1395/06/24 09:27:47
telegram (Telegram)3 دقیقه و 13 ثانیهTelegram (2)1395/06/24 09:13:46
chrome (chrome)2 ثانیهhttps://superfamilyprotector.com/cp/sfp/index - Google Chrome1395/06/24 09:13:23
phpstorm (PhpStorm)3 دقیقهkcn - [C:\\xampp\\htdocs\\kcn] - C:\\Users\\reza\\Desktop\\pop.php - PhpStorm 2016.11395/06/24 09:13:01
phpstorm (PhpStorm)9 دقیقه و 8 ثانیهkcn - [C:\\xampp\\htdocs\\kcn] - C:\\Users\\reza\\Desktop\\pop.php - PhpStorm 2016.11395/06/24 08:59:13
telegram (Telegram)24 ثانیهTelegram (3)1395/06/24 08:58:24
phpstorm (PhpStorm)6 دقیقه و 26 ثانیهkcn - [C:\\xampp\\htdocs\\kcn] - C:\\Users\\reza\\Desktop\\pop.php - PhpStorm 2016.11395/06/24 08:19:02
waterfox (waterfox)1 ثانیهcPanel X - File Manager - Waterfox1395/06/24 08:18:15
phpstorm (PhpStorm)16 دقیقه و 58 ثانیهkcn - [C:\\xampp\\htdocs\\kcn] - C:\\Users\\reza\\Desktop\\pop.php - PhpStorm 2016.11395/06/24 07:59:11
waterfox (waterfox)1 ثانیهatrak.ac.ir / localhost / atrakaci_site / pop_up | phpMyAdmin 4.0.10.14 - Waterfox1395/06/24 07:44:40
telegram (Telegram)4 ثانیهTelegram (3)1395/06/24 07:36:52
waterfox (waterfox)4 ثانیهatrak.ac.ir / localhost / atrakaci_site / pop_up | phpMyAdmin 4.0.10.14 - Waterfox1395/06/24 07:28:21
phpstorm (PhpStorm)5 دقیقه و 40 ثانیهkcn - [C:\\xampp\\htdocs\\kcn] - C:\\Users\\reza\\Desktop\\pop.php - PhpStorm 2016.11395/06/24 07:27:39
phpstorm (PhpStorm)38 ثانیهkcn - [C:\\xampp\\htdocs\\kcn] - ...\\core\\frontend\\modules\\seller\\views\\invoices\\_form.php -1395/06/24 07:25:05
waterfox (waterfox)11 ثانیهWaterfox Start Page - Waterfox1395/06/24 07:10:26
chrome (chrome)2 ثانیهNew Tab - Google Chrome1395/06/24 07:09:39
xampp-control (xampp-control)4 ثانیهXAMPP Control Panel v3.2.2 [ Compiled: Nov 12th 2015 ]1395/06/24 07:09:37
telegram (Telegram)2 دقیقه و 43 ثانیهTelegram1395/06/24 07:07:32
service (Service)2 ثانیهForm11395/06/24 07:07:30