بازده کاری
حضور کل: 2 روز و 8 ساعت و 24 دقیقه و 1 ثانیه
ضریب کارایی
جمع بیکاری: 12 ساعت و 35 دقیقه و 31 ثانیه
خلاصه گزارشات راندمان کاری
جمع حضور جمع فعالیت جمع بیکاری
2 روز و 8 ساعت و 24 دقیقه و 1 ثانیه 1 روز و 4 ساعت و 48 دقیقه و 5 ثانیه 12 ساعت و 35 دقیقه و 31 ثانیه
جمع حضور جمع فعالیت جمع بیکاری
2 روز و 8 ساعت و 24 دقیقه و 1 ثانیه 1 روز و 4 ساعت و 48 دقیقه و 5 ثانیه 12 ساعت و 35 دقیقه و 31 ثانیه
جمع حضور جمع فعالیت جمع بیکاری
2 روز و 8 ساعت و 24 دقیقه و 1 ثانیه 1 روز و 4 ساعت و 48 دقیقه و 5 ثانیه 12 ساعت و 35 دقیقه و 31 ثانیه
جمع حضور جمع فعالیت جمع بیکاری
2 روز و 8 ساعت و 24 دقیقه و 1 ثانیه 1 روز و 4 ساعت و 48 دقیقه و 5 ثانیه 12 ساعت و 35 دقیقه و 31 ثانیه