زمان ثبت بیکاریمدت زمان بیکاری
02:29:0726 دقیقه و 21 ثانیه
03:10:145 دقیقه و 58 ثانیه
03:48:551 دقیقه و 59 ثانیه
05:46:4624 دقیقه و 35 ثانیه
06:10:368 دقیقه
06:26:1911 دقیقه و 38 ثانیه
07:37:316 دقیقه و 26 ثانیه
07:52:101 دقیقه و 33 ثانیه
11:16:404 دقیقه و 12 ثانیه
11:27:337 دقیقه و 17 ثانیه