نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
زمان ثبتنوع عملیات
1395/07/04 22:32:29اتصالD:\ برقرار شد.
1395/07/04 19:54:37اتصال D:\ قطع گردید.
1395/07/04 16:06:15اتصالD:\ برقرار شد.
1395/07/02 16:49:19اتصالH:\ برقرار شد.
1395/07/02 16:49:14اتصال H:\ قطع گردید.
1395/07/02 16:39:58اتصالH:\ برقرار شد.
1395/07/02 16:37:21اتصال H:\ قطع گردید.
1395/07/02 16:37:07اتصالH:\ برقرار شد.
1395/07/02 16:34:36اتصالH:\ برقرار شد.
1395/07/02 16:34:26اتصال H:\ قطع گردید.
1395/07/02 16:23:28اتصالI:\ برقرار شد.
1395/07/02 16:23:12اتصالH:\ برقرار شد.
1395/07/02 16:10:47اتصال D:\ قطع گردید.
1395/07/02 16:04:26اتصالD:\ برقرار شد.
1395/07/01 19:06:07اتصال D:\ قطع گردید.
1395/07/01 19:04:28اتصالD:\ برقرار شد.
1395/07/01 18:43:28اتصال D:\ قطع گردید.
1395/07/01 18:04:28اتصالD:\ برقرار شد.
1395/07/01 17:53:45اتصال D:\ قطع گردید.
1395/07/01 17:47:25اتصالD:\ برقرار شد.