تنظیم محدودیت دانلود و آپلود روزانه - مقادیر بر حسب مگابایت

مدیریت ترافیک مصرفی
بازه زمانی دانلود آپلود میزان دانلود و آپلود
امروز 0.000 KB 0.000 KB 0.000 KB
هفته جاری 1,730.295 GB 81.514 GB 1,811.809 GB
ماه فعلی 1,730.295 GB 81.514 GB 1,811.809 GB
امسال 1,730.295 GB 81.514 GB 1,811.809 GB
تاریخ دانلود آپلود میزان دانلود و آپلود
- - - 0.000 KB 0.000 KB 0.000 KB